Vyhľadávanie

Ponuka

Návod na použitie

Voľba základnej koncentrácie CRM a zloženia jeho matrice musí byť v súlade s požiadavkami metódy, ku kalibrácii ktorej bude CRM použitý. Za správnu prípravu riedených kalibračných roztokov (napr. použitie kalibrovaných odmerných nádob, vhodnej matrice, správneho skladovania a.p.) zodpovedá výhradne užívateľ. CRM musia byť uchované a skladované v originálnych obaloch (vo zvislej polohe) pre teplotách v rozmedzí 10 - 30°C. Je potrebné chrániť ich pred intenzívnymi zdrojmi žiarenia, vrátane UV-lámp a slnečného žiarenia. Výrobca zaručuje uvedenú dobu expirácie iba za predpokladu, že sa s roztokom správne manipuluje, je vždy rýchlo a pevne znovu uzatvorený a uchovávaný v predpísaných laboratórnych podmienkach. Doporučuje sa zaznamenať dátum, kedy bola fľaša s CRM prvý krát otvorená. Malé zvyšky vo fľaši (pod 10% počiatočného objemu) by sa už nemali používať. Je potrebné dôsledne rozlišovať dobu platnosti tohto certifikátu (poverenie výrobcu opakovanou výrobou) a dobou expirácie konkrétnej šarže príslušného CRM uvedenou v jeho Identifikačnom liste.

Výrobca vedie a udržuje databázu koncových užívateľov CRM. Užívateľ by mal výrobcovi oznámiť prípadné zmeny kontaktu tak, aby mohol byť ihneď informovaný o možných zmenách dôb expirácie a o ďaľších skutočnostiach významných pre použitie CRM.

Požiadavky na bezpečnosť pri doprave, skladovaní a použití CRM podľa zákona č.157/98, §11-14 (na Slovensku je to zákon č.163/2001 Zb.) upravuje Bezpečnostný list priložený ku každej dodávke.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error